Statuo

Ochrona danych, kontrola zarządcza, wizerunek i promocja

Łukasz Wojciechowski

Autor

Nazywam się Łukasz Wojciechowski. Jestem wykładowcą akademickim, szkoleniowcem i przedsiębiorcą.

Statuo.pl

Jako przedsiębiorca specjalizuję się w bezpieczeństwie informacji, ochronie danych osobowych i kontroli zarządczej. Prowadzę szkolenia dla instytucji publicznych i firm. Piszę teksty specjalistyczne, naukowe i publicystyczne. Można je przeczytać w branżowych portalach internetowych, w czasopismach i monografiach naukowych oraz na moim blogu. Opracowuję i koryguję dokumentację kontroli zarządczej dla instytucji publicznych oraz ochrony danych osobowych dla instytucji publicznych i firm. Doradzam podmiotom publicznym i prywatnym w zakresie optymalizowania dokumentacji i wprowadzania efektywnych procedur.

WSEI

Pracuję także na stanowisku adiunkta na Wydziale Administracji i Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Wykładam na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Administracja. Jestem doktorem nauk społecznych, autorem ponad 20 artykułów naukowych w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o polityce oraz monografii pt. Procedura wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – doświadczenia z kampanii wyborczej 2011 r. W 2017 roku ukazały się dwie monografie naukowe, które współredagowałem – Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni i Bezpieczeństwo osób w cyberprzestrzeni. Współorganizuję i biorę udział w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych. Jestem promotorem i recenzentem prac dyplomowych studentów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Obecnie prowadzę 3 grupy seminaryjne, w których swoje prace dyplomowe pisze łącznie ponad 30 studentów. Należę do Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, w którym pełnię funkcję przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni.

WSEI – współpraca międzynarodowa

Biorę też udział w projektach międzynarodowych mających na celu umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. W 2016 roku uczestniczyłem w projekcie Professional Development of University Educators for Improving Students’ Entrepreneurial Skills – PROFEDU jako ekspert w modułach związanych z zarządzaniem oraz wizją organizacji opartą na modelu biznesowym. W 2017 roku brałem udział w programie mobilności kadry naukowej w ramach Erasmus+, prowadząc zajęcia na SMK University of Applied Social Sciences w Wilnie.

Wybrane publikacje

Niektóre artykuły dostępne są w formie elektronicznej (PDF) po kliknięciu w tytuł

Nauki o bezpieczeństwie

Sylwia Czub-Kiełczewska, Łukasz Wojciechowski, Wybrane aspekty bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w cyberprzestrzeni w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych osobowych, [w:] Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski (red.), Bezpieczeństwo osób w cyberprzestrzeni, Lublin 2017, s. 15-24.

Łukasz Wojciechowski, Realizacja obowiązku prawnego w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych jako dysfunkcjonalny obszar funkcjonowania podmiotów sektora MŚP w Polsce, [w:] Marian Stefański (red.), Mechanizmy wspomagania sektora MŚP, Lublin 2017, s. 197-209.

Łukasz Wojciechowski, Rola administratorów bezpieczeństwa informacji w kształtowaniu bezpieczeństwa informacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Marek Gąska (red.), Społeczno-prawne problemy bezpieczeństwa wewnętrznego III Rzeczypospolitej. Wybrane Zagadnienia, Lublin 2017, s. 113-127.

Łukasz Wojciechowski, Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia na tle zmian w przepisach prawnych, [w:] Jan Mojak, Agnieszka Żywicka (red.), Sytuacja przedsiębiorcy na tle zmian w prawie publicznym i prywatnym w perspektywie europejskiej, Lublin 2016, s. 343-353.

Łukasz Wojciechowski, Information Security Policy as InfoSec instrument in the Polish local government system, “Yearbook of the Institute of East-Central Europe” 2016, vol. 14, no. 2, s. 75-94.

Łukasz Wojciechowski, Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych jako polityka publiczna – analiza wprowadzania mechanizmów i uregulowań prawnych, „Polityka i społeczeństwo” 2016, nr 4(14), s. 82-93.

Łukasz Wojciechowski, Wykonywanie zadań ustawowych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – wybrane zagadnienia, „Zeszyty Naukowe WSEI seria Administracja” 2015, nr 5 (1/2015), s. 121-132.

Łukasz Wojciechowski, Wprowadzanie elementów kształcenia w zakresie przedsiębiorczości na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, [w:] Marian Stefański (red.), Przedsiębiorczość w Polsce i Europie, Zeszyt tematyczny – „Zeszyty Naukowe WSEI seria Ekonomia” 2016, nr 12 (2/2016), s. 131-140.

Łukasz Wojciechowski, Prewencja zagrożeń bezpieczeństwa społecznego na przykładzie działalności Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, „Zeszyty Naukowe WSEI seria Administracja” 2016, nr 6 (1/2016), s. 51-65.

Łukasz Wojciechowski, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako instytucja bezpieczeństwa finansowego w świetle wybranych aspektów funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów, „Zeszyty Naukowe WSEI seria Administracja” 2016, nr 6 (1/2016), s. 17-29.

Łukasz Wojciechowski, Cyberbezpieczeństwo RP, Cyberkonflikt, Inżynieria społeczna (hasła), [w:] Katarzyna Dziubińska-Wójcik, Ryszard Niedźwiecki, Wojciech Saletra, Anna Zagórska (red.), Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, Kielce 2016.

Nauki o polityce

Łukasz Wojciechowski, Marek Żmigrodzki, Polityczna reklama negatywna, „Zeszyty Naukowe WSEI seria Administracja” 2011, nr 1(1/2011), s. 102-117.

Łukasz Wojciechowski, Kształtowanie wizerunku lidera lokalnego na przykładzie Krzysztofa Hetmana – Marszałka Województwa Lubelskiego, [w:] Bernadetta Nitschke, Kamil Glinka (red.), Promocja i rywalizacja na poziomie samorządu terytorialnego, Zielona Góra 2012, s. 120-135.

Łukasz Wojciechowski, Finansowanie kampanii wyborczej do Sejmu RP VII kadencji przez partie polityczne i kandydatów w kontekście obowiązujących uregulowań prawnych – teoria i praktyka, [w:] Marta Kaleta, Miłosz Ślepowroński (red.), Polityka a ekonomia, Kraków 2012, s. 171-183.

Łukasz Wojciechowski, Kształtowanie wizerunku Jarosława Kaczyńskiego jako kandydata na urząd Prezydenta RP w 2010 roku – analiza marketingowa, [w:] Marek Jeziński, Wojciech Peszyński, Aleksandra Seklecka (red.), Wybory 2010. Media i marketing polityczny, Toruń 2013, s. 35-50.

Łukasz Wojciechowski, Teoretyczne aspekty marketingu powyborczego w polskim samorządzie terytorialnym, „Zeszyty Naukowe WSEI seria Administracja” 2013, nr 1(1/2013), s. 43-60.